App Suomi
2.5.2021

Mat­kakaup­pa

App Suomi
App Suomi

App Suomi-Mat­kakaup­pa

Meiltä löytyis nyt säh­köfät­tä­rei­tä vuokralle. Kannattaa varata oma ajoissa.

Fat­bi­kel­lä Saanan tun­tu­mas­sa

Pyö­räi­ly­reit­ti on sak­sa­lais­ten sota-aikana tekemä help­po­kul­kui­nen soratie. joka seurailee kaunista Skir­has­jo­kea. Pyö­rä­ret­kel­lä edetään rau­hal­li­ses­ti ja välillä py­säh­dy­tään kat­se­le­maan maisemia. Puurajan ylä­puo­lel­la avautuu esteetön näkymä Suomen, Ruotsin ja Norjan lu­mi­huip­pui­sil­le tun­tu­reil­le. Ret­kie­väi­nä lämmintä mehua ja pientä purtavaa.

Hinta: Autokyyti + Pyöräily 79 €/henkilö / ta­val­li­nen Fatbike

> Mat­kakaup­pa linkki

appsuomi.fi/mat­kakaup­pa


Kil­pis­sa­fa­rit on vuonna 1995 pe­rus­tet­tu kil­pis­jär­ve­läi­nen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys.

Kil­pis­sa­fa­rien mukana kuljet tur­val­li­ses­ti.

info@kil­pis­sa­fa­rit.fi

+358 (0) 40 5455 123

App Suomi
App Suomi

App Suomi

Tervetuloa App Suomi Digilehti-Uutiskirje-sivuille.

Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

App Suomi  Appsuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

AppSuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2021©appsuomi.fi Kaikki oikeudet pidätetään.

2021©AppSuomi.Kaikki oikeudet pidätetään.